مشاوره تلفنی پاسارگاد24

قوانین و مقررات

شرایط بیمه عمر  از اجرای قرارداد تا انتقال و پرداخت حق بیمه

یکی از دغدغه‌های مهم فردی که به عنوان سرپرست یا نان‌آور خانواده شناخته می‌شود تامین معاش و مسائل اقتصادی است. او به عنوان فردی آینده‌نگر به خوبی می‌داند که لحظه لحظه زندگی‌اش با مخاطراتی گره خورده است که می‌تواند آسایش خاطر او و خانواده‌اش را بر هم زند. پس اگر متقاضیان بیمه‌ عمر نسبت به سال‌های قبل بیش‌تر شده باشند و دید عموم مردم نسبت به این بیمه‌نامه تغییر یافته باشد. اگر شما هم قصد ازطرح‌های بیمه‌ای بیمه عمر پاسارگاد برای کارکنان سازمانی یا به صورت گروهی یا خانواده خود استفاده کنید لازم است با شرایط بیمه عمر کاملا آشنایی پیدا کنید.

 

تعاریف عمومی بیمه عمر

 • بیمه گر : شرکت بیمه پاسارگاد.
 • بیمه گذار : شخص حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد و مسئولیت پرداخت حق بیمه را به ترتیب مندرج در بیمه نامه را بر عهده می‌گیرد.
 • بیمه شده : شخص حقیقی است که فوت یا حیات او موضوع قرارداد بیمه و سن ، وضع مزاجی و سلامتی او پایه حق بیمه است.
 • استفاده کننده : شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه گذار قرارداد بیمه را به نفع او تنظیم می‌کند.
 • موضوع بیمه : یکی از انواع بیمه های عمر است که پیش از این به تعریف و تفسیر آن‌ها پرداخته‌ایم.

 

حقوق ناشی از قرارداد

این قرار داد بین شرکت بیمه عمر پاسارگاد بر اساس اظهارات کتبی بیمه گذار و بیمه شده در برگ پیشنهاد و پیوستهای احتمالی که جزء لاینفک بیمه نامه است و این شرایط عمومی تنظیم شده و مورد توافق طرفین است.

مدرک ضمیمه این قرارداد  گزارش پزشکان معاینه کننده هستند. در صورتی که بیمه شده و بیمه گذار شخص واحدی نباشد رضایت کتبی بیمه شده و هم چنین در مورد بیمه شده ای که اهلیت قانونی نداشته باشد موافقت ولی یا قیم او ضروری است؛ در غیر این صورت بیمه نامه از نظر قانونی باطل است.

اعتبار قرارداد بیمه نامه و لزوم اجرا آن

 • هر گاه در مورد سوابق روحی و جسمی بیمه شده که بوسیله معاینه پزشکی قابل تشخیص نیست و پزشک ناچار باشد به اظهارات بیمه شده اکتفا کند معلوم شود که بیمه شده از اظهار مطالبی به طور غیر عمد خودداری کرده و یا اظهارات نامبرده در این گونه موارد به صورت غیر عمد مطابق با واقعیت نبوده و این موضوع خطر را تغییر داده و یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر کاسته باشد بیمه گر حق و اختیار دارد؛ به این شکل که در صورت اثبات اظهارات خلاف واقع قبل از وقوع خطر قرارداد بیمه را فسخ و یا این که در صورت تمایل بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی ، آن را ادامه دهد .
 • در صورت فسخ قرارداد حق بیمه دریافتی بابت خطر فوت برای مدت زمان بین تاریخ شروع تا هنگام فسخ قرارداد به بیمه گر تعلق می گیرد و مازاد آن بعلاوه ذخیره ریاضی به بیمه گر مسترد خواهد شد .
 • در صورت اثبات اظهارات خلاف یا کتمان حقایق پس از وقوع خطر موضوع بیمه ، تعهد بیمه گر به نسبت حق بیمه پرداختی و حق بیمه ای که بایستی در صورت اظهار خطر به صورت کامل و واقع پرداخت شده باشد کاهش پیدا می کند.
 • چنانچه موارد خلاف اظهار شده از جانب بیمه گذار و یا بیمه شده از مواردی باشد که در صورت علم واطلاع بیمه گر به آن از عقد قرارداد خودداری می نمود قرارداد باطل و نود در صد از حق بیمه هایی که از بیمه گذار دریافت گردیده به او مسترد می گردد .
 • چنانچه اظهارات خلاف واقع یا کتمان حقایق از طرف بیمه گذار و یا بیمه شده عمدی باشد ، بیمه نامه باطل و حق بیمه پرداخت شده ه بیمه‌گذار پرداخت نمی‌شود.
 • از آثار قانونی قرارداد، منوط به امضای آن از جانب بیمه گر و پرداخت اولین قسط حق بیمه نامه از سوی بیمه گذار است؛ مشروط بر این که تغییری در وضعیت سلامت بیمه شده به وجود نیامده باشد .
 • حدود مسئولیت و تعهدات طرفین و همچنین نحوه استفاده از مزایای در قرارداد تعیین و تعریف شده است. هر گونه تغییر در شرایط قرارداد به موجب اوراق الحاقی بوده والحاقی صادره جزء لاینفک قرارداد بیمه تلقی خواهد شد .
 • چنانچه مطالب مندرج در قرارداد بیمه یا الحاقی های آن مورد موافقت بیمه گذار نباشد بیمه گذار اختیار دارد ظرف مدت سه هفته از تاریخ صدور برای اصلاح آن درخواست دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور مطالب مندرج در قرارداد مورد قبول بیمه گذار تلقی خواهد شد .
 • در صورتی که شرایط جدیدی توسط بیمه گر به نفع بیمه گذاران وضع شود و بیمه گذاری تقاضای استفاده از آن را داشته باشد بیمه گر در صورت موافقت با تقاضای آن بیمه گذاربا صدور الحاقیه،  حق استفاده از آن شرایط را به بیمه گذار می دهد .
 • در صورتی که بیمه گذار ظرف مدت ۳۰ روز پس از صدور بیمه نامه نسبت به فسخ بیمه نامه اقدام کند بیمه نامه فسخ و کلیه هزینه های معاینات و آزمایش‌های پزشکی به عهده وی خواهد بود .
 • این قرارداد جز در موارد اثبات تقلب موضوع بند (۱-۲) ماده ۲ برای طرفین لازم الاجرا می‌باشد.

نقل و انتقال قرارداد بیمه 

بیمه گذار با جلب موافقت بیمه گر و شخص بیمه شده ، اگر غیر بیمه‌گذار باشد می تواند قرارداد بیمه خود را با هریک از وسایل قانونی به دیگری انتقال دهد؛ البته در صورتی که بیمه‌گذار بیمه خود را به دیگری منتقل کند یا فوت شود و بیمه اش به ورثه اش منتقل شود . اگر کسی که بیمه به او انتقال داده شده و یا ورثه متوفی کلیه تعهداتی را که بیمه‌گذار اصلی بابت آن در مقابل بیمه‌گر داشته مانند بیمه‌گذار اصلی اجرا کند بیمه به نفع انتقال گیر‌ندگان به اعتبار خود باقی خواهد ماند. در این صورت طبق شرایط عمومی بیمه زندگی، حق فسخ بیمه را خواهد داشد .

انتقال دهنده مسئول پرداخت کلیه اقساط حق بیمه تا تاریخ انتقال است . اگر انتقال گیرندگان، اعم از ورثه یا دیگران متعدد باشند هر یک از آنان  به صورت تضامنی مسئول پرداخت هر قسط سر رسید شده هستند؛ طوری که اگر یکی از آنان سهم خود را از قسط حق بیمه سر رسید شده پرداخت نکند هیچ یک از انتقال گیرندگان حق استفاده از مزایای قرارداد بیمه انتقال یافته را نخواهند داشت.

 

برقراری مجدد بیمه نام فسخ یا مخفف شده

 • بیمه گذاردرطول مدت اصلی بیمه نامه درصورت رضایت بخش بودن وضع مزاجی بیمه شده می تواند تقاضای برقراری مجدد بیمه نامه فسخ ویامخفف شده رابا شرایط ذیل به بیمه‌گر بدهد:
 • از سررسید اولین قسط حق بیمه تادیه نشده بیمه نامه مخفف شده بیش ازسه سال نگذشته باشد.
 • از سررسید اولین قسط حق بیمه تادیه نشده بیمه نامه فسخ شده بیش ازیک سال نگذشته باشد.
 • اقساط حق بیمه معوقه با درنظرگرفتن جریمه تاخیرپرداخت شوند.(جریمه تاخیردرپرداخت حق بیمه مازاد بر۳۰ روز به ازاء هرماه و کسرماه ۵/۱ درصدحق بیمه است)
 • بیمه گربرای برقراری مجدد اعتبار بیمه نامه حق دارد که به هزینه بیمه گذاراز بیمه شده معاینه پزشکی به عمل آورد.
 • در صورتی که حق بیمه به صورت غیرمستقیم وبه حساب بیمه عمر پاسارگاد واریز شود بیمه نامه با رعایت بند ۱و۲ معتبرخواهد بود.

خطرات متمم در بیمه‌نامه

سه خطر مشروط زیر قابل الحاق به هرگونه بیمه زندگی هستند  که وجه آنها درصورت فوت شخص بیمه شده در خلال مدت بیمه یا در انتهای آن مدت باید پرداخت شود؛ مگر آن که در شرایط خصوصی بیمه عمر از شمول بیمه استثناء شده باشند:

 1. خطر مسافرت هوائی : اگر بیمه شده به عنوان مسافر عادی به وسیله هواپیمای مسافربری یا ایرباس در خطوط حمل و نقل تجاری مجاز مسافرت کند بدون پرداخت حق بیمه اضافی و بدون احتیاج به دادن اطلاع قبلی به بیمه گر تحت پوشش بیمه ای قرار می‌گیرد. فوت ناشی از مسابقه سرعت و پروا‌های اکتشافی و آکروباسی و هر نوع تمرین پرواز هوائی بیمه نمی‌شود و درصورت وقوع فوت دراین گونه پروا‌زها تنها وجه اندوخته تا روز وقوع حادثه توسط بیمه‌گر پرداخت خواهد شد.
 2. خطر جنگ: درصورتی که بیمه‌شده در نتیجه عملیات تعرضی و تدافعی و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت کند  بیمه گر فقط اندوخته ریالی بیمه را تا روز حادثه پرداخت خواهد کرد. چنان چه بیمه شده به عنوان نظامی و یا در تشکیلات نظامی تحت هر عنوان به جنگ فرستاده شود بیمه نامه از تاریخ تجهیز بیمه شده  به بیمه معلق تبدیل می‌شود؛ حتی اگر بیمه‌گر دراثر عدم اطلاع از وضع بیمه شده به دریافت حق بیمه ادامه داده باشد. دراین صورت چنانچه به هر علتی خطری پیش آید بیمه‌گر فقط اندوخته ریاضی سرمایه بیمه را تا روز تعلیق پرداخت خواهد کرد و حق بیمه‌های اضافی دریافتی احتمالی از تاریخ تعلیق مسترد خواهد شد. بیمه شده معلق شش ماه پس از ختم عملیات جنگی و یا برگشت بیمه شده به حال کشوری و یا درنظر گرفتن شرایط ماده ۴ این قرارداد به حال اولیه اعاده داده خواهد شد.
 3. عملیات پلیسی که عملیات نظامی محسوب خواهد شد.

 

خطرات غیرقابل جبران در بیمه‌نامه

در صورتی که بیمه شده خودکشی کند و یا دراثر سعی در خودکشی فوت نماید بیمه‌گر براساس شرایط زیر عمل می‌کند:

 1. هرگاه دو سال تمام از مدت بیمه نگذشته باشد فقط اندوخته بیمه نامه که از طرف بیمه گر تعیین می‌شود به استفاده کننده پرداخت خواهد شد.
 2. هرگاه دو سال تمام از مدت بیمه گذشته باشد تمام سرمایه پرداخت خواهد شد.
 3. درصورتی که استفاده کننده یا یکی از استفاده کنندگان یا بیمه گذار سبب مرگ بیمه شده باشند دراین صورت فقط سهم سایر استفاده کنندگان و درصورت عدم وجود استفاده کننده دیگر به وراث قانونی بیمه شده پرداخت خواهد شد.

اختیار بیمه گذار در تغییر استفاده کننده 

 1. بیمه گذار می تواند استفاده کننده از منافع بیمه زندگی را که در اختیار دارد با اخذ موافقت کتبی بیمه شده تغییر دهد مگر این که بیمه نامه را به دیگری انتقال داده و سند بیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد.
 2. بیمه گذار موظف است مراتب را به صورت کتبی با اعلام نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه هر یک از استفاده کنندگان جدید به بیمه‌گر اطلاع دهد.

ضوابط استفاده از سرمایه بیمه 

 1. امکان قانونی استفاده از سرمایه بیمه از تاریخ فوت بیمه شده یا از تاریخ پایان مدت بیمه شروع می‌شود ولی اگر بیمه‌گذار یا استفاده کننده معین شده از طرف او از بابت بیمه نامه مربوط از بیمه گـر وجهی دریافت کرده یا معامله ای کرده باشد تعهدات بیمه گر به میزان وجهی که قبلا پرداخت کرده کاهش پیدا می‌کند.
 2. سرمایه بیمه در صورتی که براثر فوت بیمه شده قابل پرداخت شود متعلق به ورثه قانونی بیمه شده است مگرآنکه در بیمه نامه یا الحاقیه‌های آن استفاده کننده دیگری معین شده باشد که در آن صورت سرمایه بیمه به استفاده کننده معین شده تعلق می گیرد.

مدارک لازم برای پرداخت سرمایه بیمه 

سرمایه بیمه شده در مقابل رسیدی که دارای امضاء مصدق باشد و پس از دریافت اسناد و مدارک مشروحه ذیل به استفاده کننده پرداخت خواهد شد :

 1. بیمه نامه و اوراق الحاقی ضمیمه آن
 2. قبض رسید حق بیمه های پرداخت شده

علاوه بر مدارک فوق درصورتی که پرداخت سرمایه در صورت حیات بیمه شده باشد رونوشت کامل مصدق شناسنامه باید ارائه شود. درصورتی که پرداخت سرمایه بعد از فوت بیمه شده باشد باید کتبا با ذکر علت فوت در اولین فرصت منتهی تا یک ماه (مگر در موارد غیرعادی) مراتب از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار به ابلاغ  بیمه گر برسد. به علاوه مدارک ذیل را باید برای رسیدگی در اختیار بیمه‌گر قرار گیرد:

 1. گواهی رسمی فوت
 2. گواهی مشروح آخرین پزشک معالج که در آن علت بیماری و شروع و سیر آن ذکر شده باشد و درصورتی که معالجه به عمل نیامده باشد مدارک ثبت شده که حاکی از بیماری و علل فوت و اوضاع و احوال متوفی تهیه و ارائه شود.
 3. گواهی انحصار وراثت درصورتی که استفاده کنندگان در بیمه نامه و اوراق الحاقی مشخص نشده باشند.

بیمه گر حق دارد اطلاعات و مدارک تکمیلی دراین زمینه مطالبه یا خود تهیه کند. درصورتی که اشتباهی در تاریخ تولد بیمه شده در موقع انعقاد قرار داد بیمه رخ داده باشد حق بیمه‌های اشتباهی مسترد و یا از سرمایه کسر خواهد شد. گفتنی است بیمه گر پس از دریافت اسناد و مدارک مزبور و اطمینان از صحت آنها حداکثر ظرف یک ماه تعهدات خود را انجام خواهد داد.

شرایط مفقودی بیمه نامه یا قبوض رسید حق بیمه 

درصورت مفقود شدن بیمه نامه یا قبوض رسید حق بیمه  بیمه‌گذار باید هرچه زودتر مراتب را کتبا به بیمه گر اطلاع دهد تا بیمه گر پس از اطمینان یافتن از فقدان آن‌ها نسخه المثنی آن‌ها را صادر کرده و در اختیار بیمه گذار قرار دهد.

نشانی قانونی محل اقامت بیمه گذار در ایران

 • نشانی بیمه‌گذار به ترتیبی که در پیشنهاد بیمه زندگی نوشته و امضاء کرده است نشانی قانونی او محسوب شده و مکاتبات بیمه‌گر به همان نشانی ارسال خواهد شد.
 • درصورتی که بیمه گذار محل اقامت خود را تغییر دهد موظف است که نشانی محل اقامت جدید خود را کتبا به اطلاع بیمه‌گر برساند.
 • هرگاه بیمه‌گذار خارج از ایران اقامت داشته باشد باید یک نفر مقیم ایران را به بیمه‌گر معرفی کند که در کا‌رهای مربوط به بیمه عمر نماینده او باشد تا بیمه‌گر نامه‌های مربوط را به عنوان و نشانی نامبرده ارسال کند.
 • درصورت عدم توجه بیمه گذار به رعایت این مقررات مکاتبات بیمه‌گر به آخرین نشانی بیمه‌گذار در ایران که به بیمه‌گر اطلاع داده شده معتبر تلقی خواهد شد.
 • بیمه گذار و نماینده او در ایران باید در کلیه مکاتبات خود به عنوان شرکت بیمه پاسارگاد در تهران یا شعب آن در شهرستان‌ها شماره بیمه نامه عمر خود را که درباره آن مکاتبه کرده‌اند در نامه خود قید کنند.

دادگاه‌های صالحه 

این بیمه نامه براساس قانون بیمه و مقررات مربوط به آن تنظیم شده است و درمورد تمام دعاوی که علیه بیمه گر راجع به بیمه نامه یا راجع به اجراء آن ممکن است اقامه شود صریحا تعهد و موافقت می‌شود که به محاکم صالحه ایران ارجاع خواهد شد.

 مدت مرور زمان 

مدت مرور زمان تمام دعاوی ناشی از بیمه نامه دو سال از تاریخ حادثه منشا دعوی است.

 

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

 1. ارسال نظر به عنوان میهمان
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

نظرات کومنتو

حافظ خانی یک نظر برای پرسشنامه سایر رشته ها ارسال کرد
سلام خسته نباشید اتباع هم میتوانند بیمه تکمیلی بخرند
مهتاب یک نظر برای پوشش های بیمه ای ارسال کرد
پوشش تکمیلی رایگان بیمه عمر پاسارگاد واقعا یکی از مزایای خرید بیمه عمر پاسارگاد می باشد که می تونید این بیمه نامه را داشته باشید.
سمیرام یک نظر برای بازرسی و نظارت بر شعب بیمه پاسارگاد ارسال کرد
مزخرف ترین و ضعیف ترین شرکت بیمه پراز تخلفات مدیران
محمد یوسفی یک نظر برای بازرسی و نظارت بر شعب بیمه پاسارگاد ارسال کرد
سلام شما را ب خدا قسم جواب من رو بدید من سال 1400 پول واسه ثبت نام بیمه عمر پاسارگارد واریز کردم.نماینده شما هنوز من رو ثبت نام نکرده خدا رو خوش نمیاد من 1200000تومان پول واریز کردم برای 1سال ولی هنوز خبری از بیمه نیست آدرس نمایندگی خراسان رضوی شهرک باخرز آقای قربانی
سلام چراپیگیری سهمیه بیمه کارگرساختمانی تاتاریخ 97/12/12 راپیگیری نمی شود لطفن پیگیری شود شماره تماس 09378139815ازشهر خمینی شهر
ماهان یک نظر برای پرداخت ارسال کرد
خوبه
ماهان یک نظر برای پرداخت ارسال کرد
کشتی
سود مشارکت بیمه عمر کارافرین سال 1401 کی واریز میشود ممنون
ناصر یک نظر برای دریافت فرم های اداری ارسال کرد
سلام وقتتون بخیر بامدرک دیپلم پژوهشکده صالحین سامان موردقبول استخدام شرکت پاسارگاد هسته میشه راهنمایی کنید ممنون
محمد یک نظر برای بیمه بازنشستگی پاسارگاد ارسال کرد
بسیار جامع و کامل توضیح دادین.موفق و پیروز باشید
6ALOOF2N вакансии'www.name2.com یک نظر برای برای خرید بیمه عمر به چه نکاتی باید توجه کرد ؟ ارسال کرد
6ALOOF2N вакансии'www.name2.com
10N1UEFPQKM вакансии'www.name2.com یک نظر برای آیا فروش بر مبنای جدول استعلام صحیح میباشد؟ ارسال کرد
10N1UEFPQKM вакансии'www.name2.com
HPUA4V6 вакансии'www.name2.com یک نظر برای بیمه­ ی عمر، گامی مطمئن به سوی فردا ارسال کرد
HPUA4V6 вакансии'www.name2.com
3FPNCEP вакансии'www.name2.com یک نظر برای بررسی بیمه عمر در کشور ژاپن ارسال کرد
3FPNCEP вакансии'www.name2.com
1LXOWZJQWYJ вакансии'www.name2.com یک نظر برای امنیت شعلی بالا با اخذ نمایندگی بیمه عمر ارسال کرد
1LXOWZJQWYJ вакансии'www.name2.com
ABQ2WJM2E вакансии'www.name2.com یک نظر برای نکاتی که بهتر است درباره بیمه آتش سوزی شرکت پاسارگاد بدانیم ارسال کرد
ABQ2WJM2E вакансии'www.name2.com
4A1XDTX7L вакансии'www.name2.com یک نظر برای بازار هدف فروش بیمه های عمر ارسال کرد
4A1XDTX7L вакансии'www.name2.com
محمد دیبانژاد یک نظر برای پرسشنامه سایر رشته ها ارسال کرد
سلام بنده سوالی داشتم ؟ من بیمه عمر پاسارگاد را دقیقه ۱۸ ماه داشتم یعنی ماهانه تا ۱۸ ماه �داخت کرده‌ام و بعد از ۱۸ ماه اقدام به بازخرید بیمه خود کردم و البته مبلغ یک و نیم میلیون تومان وام دریافت کردم که دو قسط آن را دادم اما موقع بازخرید مبلغ پرداختی از طرف بیمه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود .در ۱۲ ماه اول ۳۰۰۰۰۰تومان و ۶ ماه ۳۳۰۰۰۰تومان
Q34E113U7JG вакансии'www.name2.com یک نظر برای مراحل صدور بیمه زندگی،مدارک مورد نیاز،میزان سود تضمینی ارسال کرد
Q34E113U7JG вакансии'www.name2.com
طاهره نعمت اللهی یک نظر برای بیمه موتور ارسال کرد
استاد نوری و سرکار خانم صدفی تشکر از شمام سلامت باشید مطالب آموزنده بود
امیر محمد فلاح یک نظر برای آموزش مجازی نمایندگان بیمه پاسارگاد ارسال کرد
من نام کاربری و رمز عبور رو فراموش کردم نمیتونم وارد پنل کاربری بشم میشه دوباره فعال کنید
رضا خالق پناه یک نظر برای آموزش نحوه پر کردن پرسشنامه بیمه عمر پاسارگاد ارسال کرد
سلام. فورم آموزشی شما قدیمی هست. لطفا به سال 1401 به روز کنید و آموزش فورم جدید را بگذارید. با سپاس.
صادقی یک نظر برای بازار هدف فروش بیمه های عمر ارسال کرد
با سپاس از مطالب اموزنده و مختصر و مفید جنابعالی پاینده باشید
محسن حسنی نماینده ومشاوربیمه عمر یک نظر برای درباره ما ارسال کرد
باسلام، ممنون از سایت آموزنده تون که مطالب رو به روز اطلاع رسانی میکنید.
عزت درستان یک نظر برای خرید آنلاین بیمه عمر ( پاسارگاد ) ارسال کرد
در مورد بیمه مستمری سوالی داشتم آیا در پایان قرار داد فقط مستمری ماهانه به شخص در مدت دزمان تعیین شده تعلق میگیرد یا نه مثل بیمه عمر مبلغ بازخرید بیمه نامه هم به بیمه شده پرزداخت می شود
آرش صدوقی یک نظر برای فروش بیمه عمر به صرافی ها و طلافروشی ها ارسال کرد
حرفی هم که شما میزنی لطفا مستند بزن، از روی حسادت و غرض صحبت نکن، من خودم نماینده یه شرکت دیگه ام ولی اگر اطلاعات و تجربه امروزم رو داشتم حتما میومدم سراغ پاسارگاد
آرش صدوقی یک نظر برای فروش بیمه عمر به صرافی ها و طلافروشی ها ارسال کرد
شرکتی با پشتوانه های عالی و منحصر بفرد برترین بیمه خصوصیه به نظرم من دوستانی که میخوان کار کنن بدونن که کاری بسیار آموزشیه
Mohammad یک نظر برای اعطای نمایندگی ارسال کرد
باعرض سلام و درود خدمت شما سروران گرامی کسی که واسه نمایندگی بیمه اقدام کند چه بیمه های بغیراز عمرواتیه رو می‌تونه انجام بده؟
مهناز سليماني یک نظر برای انواع بیمه مستمری ارسال کرد
سلام مطالب كامل و آموزنده بود سوال خاص نبود خيلي ممنون از زحمات شما بزرگواران
مصطفی حسینی یک نظر برای انواع بیمه مستمری ارسال کرد
سلام و خسته نباشید خدمت استاد نوری عزیز و بزرگوار ضمن عرض خدا قوت خدمت حضرتعالی مطالب کاملا جا افتاده بود سوالی نیست ممنونم از زحماتی ک میکشید
علی حسینی یک نظر برای انواع بیمه مستمری ارسال کرد
سلام بیمه مستمری بصورت یکجا به چه صورت است مستمری از کی تعلق می گیرد
سمیه صدفی یک نظر برای انواع بیمه مستمری ارسال کرد
مطلب بسیار مفید و کامل بود ممنون از انتشار این مقاله
علی یک نظر برای فروش بیمه عمر به صرافی ها و طلافروشی ها ارسال کرد
ازهربیمه خرید کنید از بیمه ی پاسارگاد هیچی نخرید که همش کلکه?
خنجرخانی یک نظر برای اعطای نمایندگی ارسال کرد
باسلام وقت بخیر خواستم بدونم زمانی که 2نفر از آزمون و مصاحبه قبول شدن میتوانند مشترک دفتر نمایندگی افتتاح کنند
عالی بود. ممنون از نکات کلیدی و کاربردی ای که بیان کردید?
محمد نمازی یک نظر برای درباره ما ارسال کرد
درود بر شما
مینا یک نظر برای خرید آنلاین بیمه عمر ( پاسارگاد ) ارسال کرد
خدماتی که ارائه میدین عالیه خسته نباشید واقعا
Amir یک نظر برای خرید آنلاین بیمه عمر ( پاسارگاد ) ارسال کرد
مطالب خیلی بروز و قابل توجه ان
امین یک نظر برای خرید آنلاین بیمه عمر ( پاسارگاد ) ارسال کرد
مشاوره ای که دادید خیلی مفید بود ممنون

افراد آنلاین

ما 260 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

این وبسایت دارای نماد اعتماد الکترونیکی میباشد